Presentació del nou bloc de l'AMPA de l'Escola Cal Soler

PRESENTACIÓ

Amb l'objectiu de fer arribar a TOTS els pares i mares la màxima informació possible sobre totes les activitats que l'AMPA desenvolupa a l'Escola hem creat un bloc que hem anomenat "Informatiu de l'AMPA".

Us animem a fer aportacions en forma de comentari de les diferents entrades que anem introduint.

Consell Escolar

Què és el Consell Escolar de Centre?

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.Funcions del Consell Escolar de Centre (Llei d’Educació de Catalunya):

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
d) Aprovar les normes d’organització, funcionament i modificacions corresponents. 
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procecidiment d’admissió d’alumnes.

h) Participar en el procediment de selecció i proposta de cessament del director o directora. 

i) Intervenir en la resolució de conflictes i, si s'escau, revisar les sancions als alumnes. 
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k) Participar en les anàlisi i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar. 
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 


Quan es reuneix el Consell Escolar?

El Consell Escolar, és oberta a la participació de tota la comunitat educativa de l'Escola, i preveu reunir-se de forma ordinària: el mes d'octubre, febrer, maig i finals de juny.


Pares/mares representants al Consell Escolar:

El passat dia 1 de desembre de 2016 hi va haver les eleccions del Consell Escolar i van  sortir dues mares escollides que se sumen a la resta de representants.

Representants de les famílies:
Marta Polo
Montserrat Ambrós

Representant de l'AMPA:
Laura Medina

Per veure els documents del consell escolar d'aquest curs us facilitem l'enllaç al blog de l'escola: https://agora.xtec.cat/ceip-calsoler/lescola/consell-escolar/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada